Algemene voorwaarden Detoxreis

Algemene voorwaarden
Aanmelding / reservering geschiedt door het invullen van het boekingsformulier op de website www.detoxkuren.nl of rechtstreeks bij Frie- Vit .
In geval van annulering is degene die de boeking heeft aangemeld ( te noemen de hoofdboeker) aansprakelijk voor de door hem/haar aangemelde
personen en verantwoordelijk voor de betaling van de totale reissom.
Ook een reservering per e-mail of een boeking via de website is bindend.
Indien de hoofdboeker besluit te annuleren behoudt Frie-Vit zich het recht voor om annuleringskosten bij de aanmelder in rekening te brengen.
Bij boeking zal de aanmelder voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende hemzelf en
de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan Frie-Vit.
De aanmelder dient meerderjarig te zijn en een rechtsgeldig woon-of verblijf adres te verstrekken.
Om uw kuur goed voor te kunnen bereiden vragen wij om een vragenlijst in te vullen voor o.a. het verstrekken van extra medische informatie.
Deze informatie kan nodig zijn voor het goed verlopen van de kuur. Uiteraard wordt met deze informatie strikt vertrouwelijk omgegaan.

U neemt op eigen risico deel aan dit arrangement. Indien u een chronische ziekte heeft dan wel om andere redenen twijfels heeft over deelname,neemt u dan eerst contact op met uw huisarts.

Betalingen
Een eerste aanbetaling van 50% van de gehele reissom per persoon moet binnen veertien dagen na het versturen van onze bevestiging zijn ontvangen.
Het restant van de reissom moet uiterlijk vier weken voor de dag van vertrek in het bezit van Frie-Vit.
Bij niet tijdig betalen is de reiziger in verzuim.
Indien de betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.
Frie-Vit behoudt zich het recht voor om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.
Bij aanmeldingen binnen vier weken voor vertrek dient de gehele reissom binnen 24 uur te worden voldaan.
Na ontvangst van de totale reissom ontvangt de reiziger circa een week voor vertrek de reisbescheiden en boottickets.

De hoofd aanmelder is verantwoordelijk voor de verspreiding en/of beheer van de reisbescheiden voor de overige deelnemers van de betreffende boeking.

Informatie
Een detoxkuur reis vergt een goede voorbereiding.
Hiervoor krijgt de hoofd aanmelder minimaal twee weken voor vertrek een uitgebreid voorbereidingsprogramma.
De hoofd aanmelder is verantwoordelijk voor de verspreiding van dit voorbereidingsprogramma voor de overige deelnemers van de betreffende boeking.

Wijzigingen door de reiziger
U kunt uw reis wijzigen na bevestiging, echter kan dit alleen schriftelijk of per email en nadat de volledige betaling is voldaan.
In-de-plaatsstelling
U kunt zich twee weken voor aanvang van de reis laten vervangen door een ander.
Eventuele kosten die daarmee gepaard gaan, worden doorberekend aan de hoofd aanmelder.

Annulering door de reiziger
Indien een overeenkomst na 48 uur wordt geannuleerd, bent u € 15,00 administratie kosten verschuldigd.
De annuleringskosten zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van het tijdstip van annulering:

Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de reis: 10% van de reissom;

Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de reis: 35% van de reissom;

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de reis: 50% van de reissom;

Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de reis: 75% van de reissom;

Bij annulering van 13 dagen tot 8 dagen voor aanvang van de reis: 90% van de reissom;

Bij annulering vanaf de 7de dag voor aanvang van de reis: 100% van de reissom;

Bij annulering op de vertrekdag of later: 100% van de reissom.

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per email te worden gemeld bij Frie-Vit .
De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum.
Wanneer deze buiten kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als annuleringsdatum.

Aansprakelijkheid en overmacht
1. Frie-Vit is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger
op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig
mogelijk mededeling te doen aan Frie-Vit.
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is Frie-Vit onverminderd verplicht de
eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Frie-Vit is
toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en
toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Frie-Vit of degene
van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke
zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.
Onder overmacht worden verstaan onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich
er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Hulp en bijstand
Frie-Vit is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt
overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van Frie-Vit de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Frie-Vit indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem
overeenkomstig de voorwaarden is toe te rekenen.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs
mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Frie-Vit zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.
Voor Frie-Vit bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

Verplichtingen van de reiziger
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Frie-Vit ter bevordering van een goede uitvoering van de
kuur en de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen,
te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Rente en incassokosten
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Frie-Vit voldaan is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Voorts is hij gehouden tot vergoedingen van buitengerechtelijke incasso kosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag
de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Klachten
Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
U kunt dit melden bij de betrokken dienstverlener of, als deze niet aanwezig is, bij Frie-Vit.
Indien u niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en de dienstverlener daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen,
kan uw eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Mocht de klacht niet naar welbevinden zijn verholpen dan dient de klacht schriftelijk of per email en binnen twee weken na de reis te zijn ingediend.
Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld worden achteraf niet in behandeling genomen.

Geschillen
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld,
tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

De reizigers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking.
Bij aanmelding gaan de reizigers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

10 Tips Om Meer Uit Je Gezondheid Te Halen!

Ageeth van der Veen Verhagen & Tineke van der Woud

Medewerkers

Contact

Algemeen contact adres:
van Harenstraat 77
9076 BZ Sint Annaparochie
tel. 0518-401094
info@frie-vit.nl

Ageeth van der Veen
Praktijk Klassieke homeopatie
Burg. Albardastraat 4
9076ET Sint Annaparochie

Tineke van der Woude
Registertherapeut - counseller - coach
Van Harenstraat 77
9076BV Sint Annaparochie

Neem contact op met Frie-vit
detoxkuren

Huisregels

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Er wordt bij niet tijdig afzeggen een consult in rekening gebracht. Ieder van ons werkt vanuit de beroepscode en heeft geheimhoudingsplicht. (meer info....)